Θέλουμε και μπορούμε να σας πούμε ένα ευχαριστώ με το δικό μας τρόπο...

λεπτομέρειες >>

Αρχική Σελίδα / Property Management / Gardering
Gardering
GARDERING
 
We offer a complete residential and commercial landscape maintenance and garden care service, which includes tasks as diverse as lawn care and maintenance, shrub reshaping and pruning, feeding and fertilising, hedge cutting and trimming, and anything else which keeps your garden looking at its best!

Regular Maintenance
Regular care of your garden can bring many rewards, and it is this need for frequent attention that is to some people the best part of having a garden; watching plants which you have loved and nurtured grow and flourish.

As every plant lover will know, the garden is a place where you and your family can relax, unwind, and enjoy yourselves. It can reduce stress levels and improve your quality of life. Additionally, if the garden is kept in shape by regular maintenance, it can be a very enjoyable extension of your existing home and potentially add value to your property as a whole.

Maintenance Services
Whether it be a one off visit to simply get the garden into shape, or regular visits ensuring the garden stays in shape, the choice is yours. Our friendly gardening teams will be pleased to help you turn your garden into an asset by keeping it in good shape. Not all people are lucky enough these days to have the time or the desire to tend to their gardens in the way that is needed. They would rather not think about the upkeep of the garden themselves, and therefore bring in outside help in from people such as ourselves.

Why not invite us in to discuss the various options available to you, and take advantage of our free estimate service - ask us for a garden maintenance estimate and you could have your garden transformed within a matter of days.
Τυπώστε Αρχή Σελίδας Ταχυδρομήστε
Copyright © Intasun 2011
Designed & Developed by NETinfo Plc
22 495106
info@inta-sun.com